Projekty

Zespół Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych od lat chętnie uczestniczy w różnych projektach. Niedawno zakończyliśmy realizację dwóch bardzo interesujących projektów:

Future Space

Konsorcjum projektowe: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), Muzeum Nauki NEMO z Amsterdamu w Holandii oraz Centrum Nauki i Muzeum Techniki NOESIS z Salonik w Grecji od października 2019 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego FUTURE SPACE w ramach programu ERASMUS+ (nr grantu: 2019-1-PL01-KA201-065434). Projekt skierowany jest do nauczycieli i młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych innowacyjnych sektorach gospodarki.
Działania przeprowadzone w ramach projektu Future Space:

  • zarządzanie projektem i jego wdrażanie – negocjacje w sprawie zapisów w umowie partnerskiej, podpisanie umowy;
  • rezultaty pracy intelektualnej – projektowanie materiałów do Programu Szkół Kosmicznych: założenia ogólne programu, rola TIK w procesie nauczania przedmiotów STEM, cele ogólne programu, treści programowe oraz cele szczegółowe, warunki i sposoby realizacji programu, udział i konsultacje przedstawicieli Ośrodka w przygotowaniach realizacji Ścieżek karier kosmicznych;
  • pilotaż opracowanych materiałów w szkołach ponadpodstawowych;
  • wstępna ewaluacja opracowanych scenariuszy;
  • upowszechnianie rezultatów projektu poprzez wystąpienia na konferencjach i seminariach (Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Informatyka w Edukacji, Projekty przyrodnicze wspierane TIK), organizację webinariów dla nauczycieli biorących udział w pilotażu, organizację seminarium dla ekspertów TIK, publikacje.

Lekcja:Enter

Lekcja:Enter to ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej skierowany do szkół. W ramach projektu prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dotyczące wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.
OEIiZK w ramach projektu Lekcja:Enter realizuje grant TIK TO MY w partnerstwie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli województwa mazowieckiego.

Inne działania

Pojedyncze osoby z naszej pracowni zaangażowane są również w projekty międzynarodowe. Pozwala to nam na ciągłe doskonalenie, podpatrywanie praktyk w innych krajach europejskich oraz implementowanie tych praktyk w polskiej rzeczywistości. Projekty, które od lat leżą w kręgu naszych zainteresowań to:

Scientix
Jest to europejski, ogólnodostępny projekt prowadzony przez European Schoolnet, wspierający nauczanie i uczenie się przedmiotów ścisłych poprzez wzajemną wymianę doświadczeń. Strona WWW projektu – http://scientix.eu
Działania OEIiZK w projekcie Scientix:

  • promowanie zasobów dydaktycznych zgromadzonych na portalu Scientix podczas szkoleń dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
  • propagowanie uczestnictwa w działaniach Scientix wśród nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Amgen Teach
Jest to europejski, ogólnodostępny projekt prowadzony przez European Schoolnet, wspierający nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody IBSE, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń.
Jednym z ambasadorów projektu w Polsce jest Renata Sidoruk-Sołoducha – nauczyciel konsultant naszej Pracowni. Działania OEIiZK w projekcie to przede wszystkim promowanie zasobów dydaktycznych zgromadzonych na portalu Amgen Teach podczas szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz propagowanie TIK i metody IBSE wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Projekty, w których braliśmy udział w poprzednich latach