Projekty, w których braliśmy udział

Projekt COMPUS – Komputer to My!

Od września 2018 do lutego 2021 roku Ośrodek był partnerem międzynarodowego projektu edukacyjnego koordynowanego przez Uniwersytet DEUSTO z Bilbao w Hiszpanii. Celem projektu było wdrażanie do myślenia komputacyjnego przy wykorzystaniu gier planszowych.

Działania przeprowadzone w ramach projektu COMPUS:

 • rozpowszechnianie rezultatów projektu na konferencjach i seminariach dla nauczycieli;
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli informatyki województwa mazowieckiego;
 • popularyzowanie gier planszowych przygotowanych w ramach projektu (MOON i Łucznicy z Nand);
 • napisanie artykułów związanych z wykorzystaniem gier planszowych w edukacji;
 • udział w pracach nad przewodnikiem metodycznym;
 • przygotowanie symulacji w środowisku Scratch związanych z tematyką gier planszowymi;
 • udział w spotkaniach online projektu;
 • tłumaczenie strony www projektu na język polski.

Projekt BLOOM

BLOOM  (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation) to europejski projekt poświęcony upowszechnieniu wiedzy na temat bio-gospodarki. Koordynatorem działań edukacyjnych, w których uczestniczyło 10 krajów europejskich (w tym Polska) był European Schoolnet.

Scenariusz zajęć Examining the thermal properties of bio-based building materials, opracowany przez zespół polski we współpracy z nauczycielami z Austrii, był testowany w XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa i w klasie IB XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie.

22 listopada 2018 uczennice i uczniowie klasy I A2 XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa w Warszawie uczestniczyli w 4-godzinnych zajęciach, prowadzonych przez Elżbietę Kawecką. Podczas pracy w 4-osobowych grupach korzystano ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz zestawów do pomiarów wspomaganych komputerowo (interfejsy pomiarowe, czujniki temperatury, oprogramowanie do naboru i analizy danych).

Tematyka lekcji:

 1. What’s is the bio-economy?, Bio-economy in everyday life – dyskusja i tworzenie posterów
 2. Badanie doświadczalne właściwości termoizolacyjne różnych materiałów (wełna mineralna, wióry drewniane, mech, styropian)
 3. Komputerowa analiza i dyskusja wyników pomiarów

Projekt GOERUDIO

GOERUDIO

Zespół CTN brał udział w międzynarodowym projekcie GOERUDIO – innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych (Goerudio – Managing Learning process in science education). OEIiZK był partnerem stowarzyszonym projektu.
Celem projektu Goerudio było upowszechnianie metod nauczania przedmiotów ścisłych rozwijających kreatywność uczniów i ułatwiających zrozumienie zagadnień naukowych. Koordynatorem projektu była Riga State Technical School (Łotwa), zaś partnerami instytucje z Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Włoch i Polski (36,6 Centrum Kompetencji). Projekt był współfinansowany ze środków UE (Program Międzysektorowy KA4, Uczenie się przez całe życie).
W działania sieci Goerudio zaangażowane było bezpośrednio 35 szkół z siedmiu krajów, a w każdej ze szkół minimum dwóch nauczycieli przedmiotów ścisłych, co w sumie dało ponad 70 nauczycieli. Zakładając, że na każdego nauczyciela przypada 20 uczniów, w projekcie wzięło udział około 1400 uczniów. Efekty tej współpracy są opublikowane na portalu projektu: http://goerudio.pixel-online.org
Główne działania projektu to:

 • stworzenie europejskiej sieci, skupiającej nauczycieli przedmiotów ścisłych i uczniów;
 • dzielenie się doświadczeniami na temat głównych przeszkód w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych;
 • identyfikacja i ocena istniejących projektów i inicjatyw w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych w oparciu o metody interaktywne i angażujące;
 • opracowanie zasobów dydaktycznych do nauki przedmiotów ścisłych;
 • organizacja krajowych warsztatów w celu upowszechniania wypracowanych rezultatów.

W poszukiwaniu praw przyrody

z plakatu kolor

Projekt W poszukiwaniu praw przyrody, realizowany  w okresie 1.09.2012 – 31.08.2013, miał na celu wsparcie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych województwa mazowieckiego w stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu, poprzez szkolenia oraz doposażenie szkół w sprzęt pomiarowy i oprogramowanie.

Z inicjatywy naszej Pracowni

Nasza pracownia była inicjatorem i realizatorem dwóch międzynarodowych projektów edukacyjnych, w ramach których zostały opracowane materiały edukacyjne do nauczania/uczenia się fizyki, chemii i biologii z wykorzystaniem różnych narzędzi ICT: pomiarów wspomaganych komputerowo, wideopomiarów, modelowania i symulacji.
ICT for IST – ICT for Innovative Science Teachers, 2009-2011 (koordynowany przez OEiIZK);
IT for US – Information Technology for Understanding Science, 2004-2008 (koordynowany przez OEiIZK); http://www.itforus.oeiizk.waw.pl